หน้าแรก \ ข้อมูลโรงเรียน \ ครูวนิษา Change Language :     
 
ครูวนิษา
   ครูแนววนิษา

คณครูถือเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละวันนักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกับคุณครู เป็นระยะเวลา กว่า 7 ชั่วโมงบุคลิกภาพ ความรู้ทางวิชาการ ความคิด ทัศนคติในด้านต่าง ๆ ของคุณครู ย่อมส่งผลถึงการพัฒนา นักเรียนอย่างแน่นอน 

 
ที่โรงเรียนวนิษา เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของครู โดยให้ความพิถีพิถัน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา กระบวนการพัฒนา และกระบวนการนิเทศ ดูแลประสิทธิภาพการสอน ดังนี้


   กระบวนการสรรหา

ครูของเราทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในระดับเกียรตินิยมการสรรหาครูของเรามักใช้ เทคนิคสโนว์บอลล์ (Snowball Technique ) คือ จากการแนะนำกันต่อ ๆ มา ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อนสนิท หรือจากการส่งตัวจากอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งบัณฑิตใหม่ทางการศึกษาที่มีผล การเรียนในระดับแนวหน้ามาเป็นครูที่โรงเรียนวนิษา ซึ่งทำให้กลุ่มครูของเราสนิทสนม คุ้นเคย สื่อสาร กันอย่างเข้าใจ และทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม   คุณสมบัติของครูแนววนิษา

ในการพิจารณาคัดเลือกครูของโรงเรียนวนิษานั้น พิจารณาจากเกณฑ์หลายประการ ตัวอย่างเช่น

 
ประการที่ 1 ให้เกียรติผู้เรียน 
 
คุณสมบัติประการแรกของครูโรงเรียนวนิษา คือ การให้เกียรติผู้เรียน ไม่ใช่เพียงแค่ความรักเด็กอย่าง ผู้ใหญ่ซึ่งเห็นตัวเองว่าอยู่เหนือกว่าแล้วรักเอ็นดู หยอกล้อ หรือ เล่นหัวกับเด็ก และไม่ใช่การปล่อยปละละเลยตามใจด้วยความเกรงใจผู้ปกครอง 
 
แต่การให้เกียรติเด็กของครูโรงเรียนวนิษา คือ การปฏิบัติต่อเด็กด้วยความนับถือในค่าแห่งความ เป็นมนุษย์ที่ทัดเทียมกัน นับถือในภูมิปัญญา ความรู้ ความคิด ความสามารถ เชื่อถือในเมล็ดพันธุ์ความดีที่มี อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล และเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถพัฒนาสู่ศักยภาพสูงสุดได้ หากได้รับประสบการณ์ ที่เหมาะสม 
 
ผลของการให้เกียรติเด็กเช่นนี้ ปรากฏชัดเป็นลักษณะอันโดดเด่นของเด็กนักเรียนโรงเรียนวนิษา และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสายตาของทุกคน ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน คุณจะพบเห็นแววตาที่กระตือรือร้น มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าถามอย่างเหมาะสม คุณจะเห็นความสนิทสนมระหว่างครูกับนักเรียน ร่วมทำกิจกรรม ร่วมเล่น ร่วมเรียนรู้และค้นพบกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 
หลายต่อหลายครั้งที่นักเรียนจะเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ มาแลกเปลี่ยนกับครูอยู่เสมอ เพราะเขามั่นใจว่าครูและเพื่อน ๆ พร้อมที่จะรับฟังอย่างตื่นเต้น 
 
ประการที่ 2 มีอารมณ์ขันชั้นดี
 
อารมณ์ขันชั้นดีที่ไม่ใช่อารมณ์ขันแบบหยาบนั้น แสดงให้เห็นถึงความฉลาด เพราะอารมณ์ขั้น ดีเกิดขึ้นด้วยการใช้มุมมองหรือการตีความใหม่ ๆ มากระทำต่อปรากฏการณ ์นั้น ๆ 
 
บุคคลที่จะมีมุมมองหลากหลาย ตีความสถานการณ์หรือถ้อยคำต่าง ๆ ให้แปลกออกไปได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์กว้างขวาง สมองฉับไว มองเห็นในรายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์ และ ทันสมัย 
 
ผลของการมีอารมณ์ขันชั้นดีของครูเช่นนี้ ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ครูและนักเรียน อยู่ร่วมกันด้วยความแจ่มใส ร่าเริง นักเรียนซึมซับวิธีการคิดด้วยมุมมองที่ต่างออกไป มีไอเดียแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ 
 
ประการที่ 3 เปิดใจกว้าง รักเรียนรู้ 
 
ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ข้อมูลทุกอย่างอยู่แค่เพียงปลายนิ้ว ครูต้องมีหูตากว้างไกล และเปิดใจ รับสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมการศึกษา และข้อมูลเนื้อหา เพื่อจะได้เลือกสรร
สิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 
ผลของการที่ครูมีใจที่เปิดกว้างเช่นนี้ ทำให้โรงเรียนวนิษาสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียน รู้ที่แปลกใหม่ได้อยู่เสมอ นวัตกรรมหรือแนวคิดต่าง ๆ ที่น่าสนใจก็สามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกระดับชั้น อาทิ พหุปัญญา, Mind Maps , Brain Gym , Six Thinking Hats และ วิถีแห่งสติ ทำให้โรงเรียนมีสีสัน ครูมีเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถ นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน และนักเรียนก็สามารถนำเอาเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถมีวิธีจัดการความจำ ความคิด และ อารมณ์ของตนเองได้อย่างชาญฉลาด 
 
ประการที่ 4 มีความสามารถพิเศษ 
 
ครูที่โรงเรียนวนิษา นอกจากจะสอนเก่งแล้ว ในด้านความสามารถพิเศษแต่ละคนก็มีความสามารถ เฉพาะตัวที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างน่าตื่นเต้น อาทิ เป็น นักดนตรี
เคยกำกับละครเวทีระดับอาชีพ วาดภาพ จัดดอกไม้ เล่นมายากลพ่นไฟ และความสามารถเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แขนงต่าง ๆ ฯลฯ 
 
ผลของการที่ครูมีความสามารถพิเศษที่หลากหลายเช่นนี้ การเรียนการสอนที่โรงเรียนวนิษา จึงไม่ม ีเพียงแค่การใช้ Chalk and Talk แต่ครูจะใช้ความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาเชื่อมโยงเพื่อนำเสนอ
เนื้อหาทางวิชาการ นักเรียนจึงได้เรียนเนื้อหาวิชาการอย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย รวมทั้ง จุดประกายให้นักเรียนสนใจฝึกฝนความสามารถด้านต่าง ๆ ของตน ให้เป็นคนมีความรู้ ความสามารถรอบด้าน และยังรู้จักมองเห็นคุณค่าความสามารถในด้านต่าง ๆ ของคนอื่น ๆ อีกด้วย 
 
ประการที่ 5 มีความเป็นไทย ใส่ใจวัฒนธรรม 
 
ในยุคสมัยปัจจุบัน เราเชื่อว่า คนที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกสากลได้อย่างสง่างาม จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการปลูกฝังรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาอย่างเข้มแข็ง 
 
ความเป็นตะวันออกของเรา ความเป็นไทยของเรา ล้วนมีเสน่ห์ มีความหมาย และมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง มิอาจมองข้าม 
 
ครูที่โรงเรียนวนิษาของเราจึงต้องเป็นคนที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเช่นกันจึงจะ สามารถ ถ่ายทอดลักษณะเช่นนี้ไปสู่นักเรียนของเราได้ 
 
ครูของเราจะมีความสามารถในด้านต่าง ๆ เหล่านี้แตกต่างกันไป บางคนสามารถร้องเพลง ลูกทุ่ง หรือเพลงพื้นบ้านได้ บางคนเชี่ยวชาญการเล่นดนตรีไทย บ้างคุ้นเคยกับพันธุ์ไม้ไทย การแสดงหรือนาฎศิลป์แบบไทย ทำนา ทำสวนเป็น เกี่ยวข้าว นวดข้าวได้ มีความสามารถในการแต่งกาพย์ โคลง กลอน มีฝีมือในการทำอาหารไทยแบบพื้นบ้าน สามารถใช้ภาษาถิ่นต่าง ๆ กัน เป็นต้น 
 
ผลของการที่ครูมีรากเหง้าความเป็นไทยที่เข้มแข็ง บรรยากาศการเรียนรู้ที่โรงเรียนวนิษา จึงอบอุ่น มีความเป็นไทย และเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยอยู่เสมอ นักเรียนจึงได้ร่วมซึมซับ เห็นคุณค่าและความงดงามของรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตน มีความภาคภูมิใจในตัวตนของตนเอง และตัวตนของความเป็นไทย ใส่ใจในความเป็นไทย มั่นคงและเข้มแข็งเพียงพอ ที่จะยืนหยัดอย่างสง่างามได้ในกระแสสากล


   กระบวนการพัฒนา

 คุณครูที่โรงเรียนวนิษาหลายท่าน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการฝึกอบรมให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศอยู่เสมอ เมื่อเรามีครูที่มีความสามารถระดับวิทยากรเช่นนี้ การจัดฝึกอบรม กันเองภายในโรงเรียนจึงเกิด ขึ้นอยู่เสมออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูในเนื้อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

 
นอกจากนี้ โรงเรียนจะจัดเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การไปอบรม Mind Maps ที่ออสเตรเลีย
อบรม Brain Gym ที่สิงคโปร์ และนำมาถ่ายทอดขยายผลสู่ครูทุกคนในโรงเรียน


   กระบวนการนิเทศ ดูแลประสิทธิภาพการสอน

ด้วยความสนิทสนม และเอื้ออาทรกันอย่างกัลยาณมิตรประกอบกับคุณครูทุกคนได้รับการฝึกการคิดแบบ หมวกหกใบของ Edward de Bono และการพัฒนาตนตามแนวอุปนิสัย 7 ประการของคนที่มีประสิทธิภาพสูง ของ Steven R. Covey 

 
การพูดคุยประเมินผลงานของเราจึงเกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอและปราศจากอัตตา ทุกคนต่างรู้ดีว่า การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมิใช่อื่นใดนอกเสียจากเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีให้แก่กัน 
 
ครูทุกคนจะต้องวางแผนการสอนของตนให้ชัดเจนว่าในแต่ละคาบผู้เรียนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ความคิด จิตใจ และทักษะอย่างไรบ้าง จะจัดกิจกรรมอย่างไรให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไร ค้นพบด้วยตนเอง ได้อย่างไร มากกว่าจะให้นักเรียนมานั่งฟังอย่างเบื่อหน่ายแล้วก็ลืมไปเมื่อหมดชั่วโมง ใช้ช่วงความสนใจ ของเด็กซึ่งไม่เกิน 15 นาทีให้เหมาะสมได้อย่างไร มีการเปลี่ยนกิจกรรมหรืออิริยาบถอย่างไรจึงจะเหมาะสม สอดคล้อง
 
เมื่อมาที่โรงเรียนวนิษา คุณจะเห็นครูใช้ Mind Maps วางแผนการสอน เพื่อให้เพื่อนครูมองเห็นภาพรวม ของแต่ละวิชา ต่อยอดให้กัน บูรณาการกิจกรรมเข้าหากันอย่างกลมกลืน 
 
ผลของความประณีต พิถีพิถันต่อครูเช่นนี้ นักเรียนที่โรงเรียนวนิษาจึงไม่เพียงได้รับการเรียนรู้อย่างมีความสุข แต่เราขอย้ำเสมอว่าในแง่องค์ความรู้ในเนื้อหาวิชา นักเรียนของเราก็ได้รับไปไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่าการเรียนแบบ ท่องจำ แต่บ่อยครั้งเสียอีกที่นักเรียนได้รับเนื้อหาลึกซึ้งกว้างขวางกว่าการใช้รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม อันเกิดจากการที่นักเรียนของเราเห็นการเรียนรู้ เป็นเรื่องสนุก และเห็นผลการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นเอง นอกจากนี้ สิ่งที่นักเรียนของเราได้รับเพิ่มเติม คือ 
 
- เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการคิด การเรียนรู้ และการใช้สมอง เช่น ทำ Mind Maps ช่วยวางแผนหรือสรุปบทเรียนได้ มีท่า Brain Gym ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ
 
- เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
 
- มีความสง่างาม เป็นตัวของตัวเอง
 
- มีความคิดฉับไว สร้างสรรค์
 
- มีทักษะ ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
 
- มีรากเหง้าความเป็นไทยที่เข้มแข็ง


 
 
นวัตกรรมทางการศึกษา
Brain-Based Learning
Mind Map
Multiple Intelligences
เมนู
หลักสูตรและแนวคิด
ครูวนิษา
สถิติการสอบเข้า
การสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
FAQ.